Podstawą do podjęcia wspólnych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec jest porozumienie zawarte 28 czerwca 2010 r. w Szczecinie podczas II Konferencji „Transgraniczne planowanie przestrzenne” przez Ministra Infrastruktury, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie. Porozumienie zdefiniowało cel główny Studium: wskazanie kierunków rozwoju obszaru pogranicza Polski i Niemiec w celu poprawy jego spójności przestrzennej dla realizacji wyzwań integracyjnych w Unii Europejskiej.

Celami operacyjnymi Studium są:
  • wypracowanie spójnej polityki przestrzennej polskiej części obszaru pogranicza Polski i Niemiec,
  • wypracowanie innowacyjnych zasad współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego,
  • stworzenie instrumentów wspomagających formułowanie dokumentów planistycznych i programowych dla perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020,
  • wypracowanie standardu zapisu planistycznego oraz systemu informacji o planowaniu przestrzennym.

tekst Studium ( plik PDF )


e-ippon.net ( strona www )

Mapa 1: Wybrane struktury przestrzenne predysponowane do koncentracji działań rozwojowych na obszarze IPPON.

Wybrane obszary, na których koncentrują się działania stymulujące rozwój bądź likwidujące problemy rozwojowe lub też optymalizujące inne ważne aspekty zagospodarowania przestrzennego.

Mapa 2: Powiązania komunikacyjne na tle sieci osadniczej.

Na obszarze polskiej części pogranicza Polski i Niemiec znajdują się dwie krajowe metropolie: blisko 600-tysieczny Wrocław i liczący prawie 400 tys. mieszkańców Szczecin. Oba miasta wraz z otaczającymi je gminami i miastami tworzą obszary metropolitalne. Powiązania transportowe w dwóch głównych relacjach: zachód-wschód i północ-południe zapewnia system sieci drogowej, linie kolejowe i Odrzańska Droga Wodna.

Mapa 3: Systemy ochrony przyrody.

Obszar projektu IPPON, który z północy na południe liczy sobie blisko 500 km, a z zachodu na wschód 75-180 km, charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami fizjograficznymi. Obszar obejmuje w całości lub w części 20 makroregionów fizycznogeograficznych. Są to jednostki o zróżnicowanych warunkach naturalnych: geologicznych, krajobrazowych, klimatycznych, glebowych, wodnych i jak również pod wzgledem występowania kopalin.
Korzystanie z zasobów mapowych IPPON oznacza akceptację niniejszych
Prezentowane w niniejszym serwisie internetowe mapy mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wizualizację uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Użyte oznaczenia graficzne ilustrują przybliżone lokalizacje elementów struktury przestrzennej oraz głównych, planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Mapa nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, tym samym nie może stanowić podstawy do wyznaczania przeznaczeń terenów w myśl ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r. poz. 647 j.t.).